‘Een boom vol dromen, welke zou jij plukken?’

Algemene voorwaarden

1. Algemeen
Coachpraktijk De Droomboom is opgericht door Laura Burgman, is gevestigd te Apeldoorn.
Coachpraktijk De Droomboom richt zich op het coachen van kinderen tussen 6 en 18 jaar.

2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van, of met Coachpraktijk De Droomboom, en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. Tijdens het intakegesprek wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen. 

3. Definities
a. Opdrachtnemer; Coachpraktijk De Droomboom
b. Opdrachtgever; De wederpartij van opdrachtnemer, te weten de cliënt
c. Overeenkomst; Een mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer betreffende een overeengekomen levering van diensten of goederen.

4. Uitvoering van de overeenkomst
a. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
b. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting naar de opdrachtgever. Nooit een resultaatverplichting.

5. Verhindering
Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd hoeft de voor u gereserveerde tijd niet in rekening te worden gebracht. Bij afzegging binnen 24 uur bedragen de kosten 1 coachingsessie. 

6. Tarieven
Tarieven staan op de website en worden jaarlijks geïndexeerd. Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW. Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van de cliënt inbegrepen. Als er toch wat meer tijd nodig is (> kwartier), wordt er een afspraak gemaakt. 

7. Betalingsvoorwaarden
Voor de betaling ontvangt de opdrachtgever een factuur. Deze dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden betaald.
Als er niet binnen deze termijn wordt betaald zal er een betalingsherinnering verstuurd worden. Indien er een tweede herinnering wordt gestuurd worden er administratiekosten á €15,- in rekening gebracht. Wordt er hierna nog niet aan de betalingsplicht voldaan, dan is Coachpraktijk De Droomboom genoodzaakt de vorderingen aan u, uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor uw rekening. Bij betalingsachterstand zal verdere behandeling opgeschort worden totdat de factuur is voldaan. 

8. Aansprakelijkheid
Bij lichamelijke en psychische klachten, raadt opdrachtnemer nadrukkelijk aan om eerst een arts, of psycholoog te raadplegen. Het advies is resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen.
Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade , emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die opdrachtgever, al dan niet in overleg met opdrachtnemer heeft genomen.
Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel gedurende de periode van de coachingsessies als de periode daarna. 

9. Begeleiding kinderen t/m 16 jaar
Coachpraktijk De Droomboom is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. De ondertekenende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel andere gezaghebbende partner wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voorgeeft. Hij/zij gaat er mee akkoord dat, indien de andere partner op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Coachpraktijk De Droomboom kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden. 

10. Vertrouwelijkheid
Alle informatie die tijdens de coachingsessies besproken wordt, zal vertrouwelijk behandeld worden. In overleg met de cliënt kan besloten worden om derden in te lichten.
In geval van dreigend gevaar voor opdrachtgever, opdrachtnemer, bepaalde personen of voor de samenleving, behoudt de opdrachtnemer het recht om relevante informatie te verstrekken aan bevoegde instanties of personen zodat het gevaar kan worden voorkomen.
Indien opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak aangewezen wordt om toch vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, kan opdrachtgever geen schadevergoeding of schadeloosstelling van opdrachtnemer eisen. 

11. Klachtenprocedure
Klachten voorafgaand aan, tijdens of na de verrichte diensten over de verrichte diensten, dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na de afspraak schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer. De klacht dient te worden voorzien van een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving, zodat opdrachtnemer in staat is zo adequaat mogelijk te reageren. 

12. Regels rond een afspraak voor kinderen
Er is geen wachtruimte binnen de praktijk, dit betekent dat de ouder het kind op de afgesproken tijd brengt en na afloop van de sessie weer ophaalt. De ouder dient tijdens de coachingsessie telefonisch bereikbaar te zijn. Na een coachingsessie is er eventueel na toestemming van de cliënt even kort de gelegenheid voor de ouders om te horen of zien wat uw kind heeft gedaan of gemaakt. Na een aantal sessies volgt een evaluatiegesprek met de ouders, waar we de afspraken van uw kind bespreken. 

13. Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen.
Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die nakoming verhindert, intreedt nadat de opdrachtnemer is gestart met uitvoering van de overeenkomst.
Tijdens overmacht worden verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door opdrachtnemer langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

14. Wet persoonsgegevensbescherming
Zie apart document.

15. Wetgeving
Alleen het Nederlands recht is van toepassing op alle overeenkomsten en diensten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

16. Meldcode
Zie apart document .